Prodaja robe na daljinu

PRODAJA ROBE IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Potrošača ili lica koje je on ovlastio za prijem robe, a koje nije prevoznik.

Ugovarači saglasno konstatuju da je Trgovac predao Potrošaču obrazac za jednostrani raskid ugovora, kao i da je Potrošač upoznat sa obavezom da izjavu o raskidu ugovora dâ u pisanom obliku, pri čemu obrazac sadrži:

- naziv, adresu, broj telefona, broj faksa i elektronsku poštu Trgovca; izjavu potrošača kojom na jasan i razumljiv način obaveštava Trgovca da odustaje od ugovora; datum zaključenja ugovora; datum prijema robe; razloge za odustanak, uz napomenu da Potrošač nije dužan da ih navede; ime, prezime i adresu Potrošača; svojeručni potpis Potrošača, ukoliko obrazac dostavlja poštom ili faksom; datum popunjavanja obrasca.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Trgovac je dužan da Potrošaču vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu Trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je Trgovac ponudio da sam preuzme robu.

Troškove vraćanja robe snosi Potrošač.

 

Izuzetno, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora bez opravdanih razloga u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Potrošača ili jasno personalizovane;

 

Trgovac je dužan da Potrošaču isporuči robu u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

Roba se isporučuje na adresu, u dogovoru sa potrošačem.

 

Potrošač se obavezuje da za robu koja je predmet kupovine isplati ugovoreni iznos, u momentu preuzimanja robe od poštanskog operatora preko koga se vrši dostavljanje robe kupcu ili platnom karticom na prodajnom mestu shop.termorad.com, tokom porudžbine robe.

ODREDBE O NESAOBRAZNOSTI

Potrošač je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Potrošača, Trgovac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na Potrošača, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo Trgovca da dokazuje suprotno.

Momenat prelaska rizika sa Trgovca na Potrošača je momenat predaje robe Potrošaču ili licu koje je Potrošač ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku; 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku; 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene; 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

PRAVO KUPCA NA REKLAMACIJU

Kupac može izjaviti reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, na sledeći način:

1. Usmeno, na adresi Trgovca, u Čestobrodici bb, opština Požega i u Beogradu u ul. Sarajevska br.78.

2. Telefonom na broj 031 3819 150

3. Elektronskim putem na adresu office@termorad.rs

4. Pisanim putem na adresi Trgovca u Čestobrodici bb, opština Požega

U slučaju ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti, kupac može, o trošku Trgovca poslati robu putem poštanskog operatora „Daily Express“. Potrebno je da se prethodno dogovori sa Trgovcem da uputi poštanskog operatora


Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

ODGOVORNOST KUPCA

Potrošač je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Trgovac u skladu sa ugovorom.

Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Trgovac ima zbog propuštanja Potrošača da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

DOSTUPNOST REZERVNIH DELOVA

O dostupnosti rezervnih delova za kupljenu robu, Potrošač se može informisati:

1. Telefonom na br. 031 3819 150

2. Na sajtu firme www.termorad.com

3. Posetom naših prodajnih objekata u Čestobrodici bb, opština Požega i u Beogradu u ul. Sarajevska br.78.